AVIS Limousine service

บริการใหม่รถพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้เดินทางระหว่างนั่งดูทิวทัศน์ โดยการเดินทางที่มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าที่จะทำให้ถึงจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังประหยัดค่าน้ำมัน และได้เที่ยวตามแผนที่วางไว้

กรุณากรอกรายละเอียดเงื่อนไข

 1. การเช่า 1 วัน คือการเช่าสูงสุด 10 ชั่วโมง (เวลาที่ให้บริการ 5.00 น. – 23.00 น.)
 2. กรณีเช่ารถหลัง 23.00 น. ค่าเช่าจะถูกคิดเพิ่มอีก 1 วัน
 3. กรณีเช่าเกิน 10 ชั่วโมง จะคิดค่าล่วงเวลา 10% ของค่าเช่าต่อวัน
 4. จองล่วงหน้าเพียง 1 วัน ขึ้นอยู่กับรถว่าง
 5. ค่าค้างคืน 800 บาท/ คืน
 6. กรุณาชำระเงินล่วงหน้า 1 วันก่อนการเดินทาง (ขึ้นอยู่กับรถว่าง)
 7. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางล่วงหน้า 2 วัน จะไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
 8. บริษัทจะยืนยันการจองหลังจากลูกค้าได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 9. กรณีที่ลูกค้าทำจองกับทางบริษัทแล้วมีเหตุขัดข้องที่ทางบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและจะทำการคืนเงินให้ตามจำนวนที่ได้ชำระมา
 10. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตักเตือนหรือบอกกล่าวให้หยุดการบริการ เมื่อเห็นผู้ขับมีพฤติกรรมขับเกินกว่าความเร็วที่กำหนด หรือขับในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 11. บริษัทเป็นพียงผู้ให้จองเท่านั้น ในกรณีที่เกิดความเสียหาย บาดเจ็บ หรือเสียโอกาส ความรับผิดชอบเป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.ของรถยนต์คันดังกล่าว ผู้ใช้บริการและผู้ขับไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ ผู้เสียหายจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้บริการโดยตรงเท่านั้น >