Avis บริการคนขับรถ

เริ่มต้น 99 บาท/ชั่วโมง* ราคาพิเศษเฉพาะวันธรรมดา เริ่มต้นในกรุงเทพ จำนวนจำกัด
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. การบริการนี้จะให้บริการเฉพาะพนักงานขับรถเท่านั้น ซึ่งค่าบริการจะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 2. จองล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
 3. ค่าบริการ 99 บาท/ชั่วโมง สำหรับการให้บริการในกรุงเทพ ในช่วงเวลาทำการปกติ จันทร-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30น.-18.30น. เท่านั้น
 4. กรณีค้างคืนต่างจังหวัด จะคิดค่าบริการเพิ่ม 800 บาท ต่อคืน
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการก่อนการใช้งานจริงภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังอีเมล limousine@avisthailand.com
 6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตักเตือน/บอกกล่าวให้พนักงานให้หยุดการบริการ เมื่อเห็นว่าพนักงานขับรถมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 7. พนักงานขับรถต้องได้รับอนุญาติในการหยุดพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อขับรถติดต่อกันเกินกว่า 8 ชั่วโมง
 8. กรุณาเก็บทรัพย์สินมีค่าทุกชนิดออกจากรถ หรือในที่ปลอดภัยก่อนการใช้บริการ บริษัทจะไม่รับผิดชอบการสูญหายของทรัพย์สินทุกชนิดทั้งภายนอกและภายในรถ
 9. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้บริษัทเป็นตัวแทนในการจัดหาพนักงานขับรถเท่านั้น กรณีเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทจะไม่มีความผูกพันรับผิดชอบความเสียหาย เนื่องจากเป็นเพียงผู้รับจองเท่านั้น
 10. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและ/หรือมีความเสียหายกับตัวรถ ความรับผิดชอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. หรือ ประกันภัยของรถยนต์คันที่ใช้งาน ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้อง
 11. กรณีผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงการใช้งานหรือยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี
 12. กรณีถึงเวลานัดและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ พนักงานจะรอให้บริการ 15 นาที จากนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิก
ยอมรับเงือนไข